Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Αγαπητέ Ασθενή / Αγαπητέ Φροντιστή, 

Το Νευρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών αποτελεί ιατρική εταιρεία που λειτουργεί ως πρότυπο διαγνωστικό θεραπευτικό κέντρο παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εκπαίδευσης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ασθενών και των φροντιστών τους. Για την παροχή των υπηρεσιών μας σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και δεοντολογίας, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα των ασθενών και των φροντιστών τους. Για τον λόγο αυτό, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ 2016/679 και τις διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 4624/2019) για την πολιτική μας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα:

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΝΙΑ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. Κλημεντίνη Καραγεωργίου, νευρολόγο- ψυχίατρο, που λειτουργεί στην παρακάτω διεύθυνση:

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 51, 106 76 Αθήνα, Τηλ. 210.72.10.482, Email:info@nioa.gr, url: nioa.gr, στο εξής το «Ινστιτούτο».

Το Ινστιτούτο προβαίνει σε διάφορες μορφές επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, με ασφάλεια και απόλυτο σεβασμό προς τον ασθενή και τον φροντιστή του, τηρώντας την ιατρική δεοντολογία και το ιατρικό και νοσηλευτικό απόρρητο (αρθ. 13 Ν. 3418/2005 & αρθ. 11 Π.Δ. 216/2001 και 25 Ν.3252/2004).

Ειδικότερα, προβαίνει σε συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διατήρηση, αποθήκευση, εξαγωγή, χρήση, διαβίβαση, συσχετισμό, συνδυασμό, διασύνδεση, δέσμευση (κλείδωμα), διαγραφή και καταστροφή των προσωπικών σας δεδομένων, απλών και ειδικών (πρώην «ευαίσθητων») που έχουν να κάνουν με την κατάσταση της υγείας σας.

2. Συλλογή 

Συλλέγουμε μόνο τα δεδομένα που είναι κατάλληλα και συναφή για τους σκοπούς παροχής ιατρικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. 

Α. Για τους ασθενείς, συλλέγουμε: 

Συγκεκριμένα:

Κάθε πληροφορία που επιβάλλεται υποχρεωτικώς για την τήρηση του ιατρικού αρχείου (αρθ. 14 Ν. 3418/2005), ενδεικτικά, στοιχεία ταυτότητας και επικοινωνίας μαζί σας, ημερομηνίες επίσκεψης, ενοχλήματα, πρωτογενής- δευτερογενής διάγνωση, αγωγή, αποτελέσματα κλινικών και παρακλινικών εξετάσεων και οι οποίες πληροφορίες αφορούν σε απλά και ευαίσθητα δεδομένα σας.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Απλά Δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας μαζί σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ημερομηνία γέννησης, φύλο, ταχυδρομική και/ή ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό. Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς προφορικά κατά την έγγραφη δήλωση συναίνεσή σας, ή κατά δήλωση των νομίμως ορισμένων εκπροσώπων σας ή των φροντιστών σας, εφόσον ανήκετε στις κατηγορίες που απαιτούν σύμπραξη του εκπροσώπου σας. Τα στοιχεία αυτά τα συλλέγουμε σε ηλεκτρονική ή έγχαρτη μορφή.

β) Ειδικά δεδομένα (ευαίσθητα) δηλ. δεδομένα που αφορούν στην υγεία σας και το ιατρικό σας ιστορικό, τις διαγνωστικές σας εξετάσεις, την φαρμακευτική σας αγωγή, το ημερολόγιο των επισκέψεών σας, την πορεία της θεραπείας σας, τα βιομετρικά σας δεδομένα, την συνολική κατάσταση της υγείας σας.

Β. Για τους φροντιστές, συλλέγουμε:

α) Απλά Δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας μαζί σας: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ταχυδρομική και/ή ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό. Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς προφορικά κατά δήλωση σας, είτε on line μέσω διαδικτύου, cloud και email με την συναίνεσή σας είτε off-line μέσω τηλεφώνου ή φαξ. Τα στοιχεία αυτά τα συλλέγουμε σε ηλεκτρονική ή/και έγχαρτη μορφή.

β) Ειδικά δεδομένα (ευαίσθητα) δηλ. δεδομένα που αφορούν στην υγεία των ασθενών σας, των οποίων φέρετε την ευθύνη της φροντίδας, είτε  εκ του νόμου είτε δυνάμει πληρεξουσίου ή απόφασης δικαστικής συμπαράστασης  και αφορούν στο ιατρικό τους ιστορικό, τις διαγνωστικές τους εξετάσεις, την φαρμακευτική τους αγωγή, το ημερολόγιο των επισκέψεών τους, την πορεία της θεραπείας τους, τα βιομετρικά τους δεδομένα, την συνολική κατάσταση της υγείας τους.

3. Με ποιους μοιραζόμαστε τα στοιχεία αυτά; 

α) με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό μας, οι οποίοι συνδέονται με σύμβαση μαζί μας προκειμένου να εκτελέσουν την επεξεργασία, είναι καταξιωμένοι επιστήμονες, δεσμεύονται από το ιατρικό και νοσηλευτικό απόρρητο κι έχουν λάβει την κατάλληλη προς τούτο εκπαίδευση. Εκτελούν δε την επεξεργασία σύμφωνα με τους σκοπούς που ορίζει το ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ.

β) με τον κρατικό ασφαλιστικό φορέα ΕΟΠΥΥ σε περίπτωση που χρειάζεται να εκτελέσουμε συνταγή υπέρ του ασθενούς, με ασφαλιστικούς οργανισμούς μη ενταγμένους στον ΕΟΠΥΥ, με την ΗΔΙΚΑ (e-prescribing), με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείας, εφόσον έχετε ενεργό ασφαλιστικό συμβόλαιο το οποίο εσείς μας υποδεικνύεται και συναινείτε στον διαμοιρασμό της πληροφορίας.

γ) με κάθε φορέα δημόσιας υγείας, εφόσον υποχρεούμαστε εκ του νόμου (π.χ. νοσηλευτικό ίδρυμα).

4. Σκοπός επεξεργασίας

Η επεξεργασία μας αφορά στην συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας, όπως προκύπτουν από την άσκηση της ιατρικής επιστήμης και της ορθής ιατρικής πρακτικής και δεοντολογίας. Για σκοπούς ιατρικής διάγνωσης, παροχής υγειονομικής ή κοινωνικής περίθαλψης ή προστασίας, για την διαφύλαξη ζωτικών συμφερόντων σας, π.χ. αποτροπή κινδύνου θανάτου, δηλαδή για σκοπούς απολύτως αναγκαίους, για σκοπούς που άπτονται του δημοσίου συμφέροντος της δημόσιας υγείας, για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και εν γένει προκειμένου να υποστηρίξουμε το έργο της θεραπείας σας ή του ανθρώπου σας.

Για κάθε επεξεργασία που δεν συνδέεται με τους ανωτέρω σκοπούς, ως και για την άρση του ιατρικού απορρήτου, θα ζητείται η ρητή και γραπτή συγκατάθεσή σας, εκτός εάν η άρση του ιατρικού απορρήτου μας επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία.

5. Μέτρα Ασφαλείας

Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα οργανωτικά μέτρα (αρχεία) και τηρούμε τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας που προσφέρουν οι διάφορες τοποθεσίες αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένου και του υπολογιστικού νέφους (cloud). Οι διακομιστές ή τα φυσικά αρχεία που αποθηκεύουμε πληροφορίες βρίσκονται στην Ελλάδα στην έδρα του Ινστιτούτου. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα τεχνικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια, κλοπή, υπεξαίρεση, παραποίηση, αναρμόδια πρόσβαση, μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αποκάλυψη και προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και ακρίβεια των δεδομένων σας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, χρησιμοποιούνται τεχνικές ψευδονυμοποίησης και κλειδώματος, καθώς και κάθε άλλη καλή πρακτική που κρίνεται κατάλληλη κατά περίπτωση.

6. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρούμε τα δεδομένα σας;

Τα στοιχεία του ιατρικού αρχείου που προβλέπονται από το άρθρο 14 του Ν. 3418/2005 (Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας) τηρούνται σύμφωνα με τον νόμο για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών μετά την τελευταία σας επίσκεψη.

Απλά δεδομένα σας και δεδομένα οικονομικής φύσης (λογιστικά παραστατικά) θα τηρούνται σε αρχείο υποχρεωτικά για δέκα (10) έτη για λόγους φορολογικών ελέγχων.

Εφόσον μας ζητήσετε την διαγραφή των δεδομένων σας, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας, εφόσον μας το επιτρέπει ο νόμος κατά τα ανωτέρω. Σε διαφορετική περίπτωση, θα ικανοποιήσουμε το αίτημα σας μετά την παρέλευση της νομίμου προθεσμίας η οποία μας απαλλάσσει της υποχρέωσής μας. Σας διαβεβαιώνουμε όμως ότι τα δεδομένα σας, θα τηρούνται ασφαλή σε κλειδωμένο αρχείο, ηλεκτρονικό και φυσικό, και θα τα διατηρήσουμε ανενεργή για όσο χρόνο μας επιβάλλει ο νόμος./p>

Σημειώνουμε ότι οι αποβιώσαντες δεν έχουν προσωπικά δεδομένα.

7. Ιστοσελίδα

Το Ινστιτούτο λειτουργεί ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα περιέχει ειδική φόρμα αμφίδρομης επικοινωνίας μαζί σας, στην οποία καταγράφετε με την συναίνεση σας τα απολύτως απαραίτητα και αναγκαία προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να εξυπηρετηθείτε τάχιστα και ποιοτικά. Η αλληλεπίδραση μαζί σας στηρίζεται στην ελεύθερη βούληση και συναίνεσή σας, παραμένει απολύτως εμπιστευτική εφόσον καλύπτεται από το ιατρικό απόρρητο και διασφαλίζεται από διαρροές προς τρίτους με τα πλέον εξελιγμένα συστήματα ασφαλείας. Για περισσότερα, συμβουλευτείτε τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της διαδικτυακής μας πλατφόρμας αμφίδρομης επικοινωνίας, που βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα μας.

8. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας;

Τα προσωπικά σας δεδομένα ανήκουν σε εσάς και για τον λόγο αυτό έχετε το δικαίωμα πρόσβασης σε αυτά, δηλαδή το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν και ποια από τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό. Το δικαίωμα διόρθωσης, δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε διόρθωση των δεδομένων σας εάν αυτά είναι ελλιπή ή εσφαλμένα. Το δικαίωμα φορητότητας δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε να μεταφερθεί ο ιατρικός σας φάκελος σε κάποιον τρίτο, π.χ. κάποιον άλλον ιατρό ή μια ασφαλιστική εταιρεία. Το δικαίωμα διαγραφής, υπό τους περιορισμούς των προθεσμιών του νόμου. Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας δηλαδή το δικαίωμα να ζητήσετε να μην αρχειοθετηθούν ορισμένα από τα δεδομένα σας ή να μην επεξεργαστούν υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή επεξεργασίας ορισμένα από τα δεδομένα σας, εφόσον το επιτρέπει ο νόμος. Παρακαλώ σημειώσατε ότι όλα τα ανωτέρω δικαιώματα υπόκεινται σε κατά περίπτωση περιορισμούς από τον Ν. 4624/2019.

Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία με την επιφύλαξη αντίθετων διατάξεων του νόμου και στο μέτρο που δεν τίθεται σε κίνδυνο ζωτικό σας συμφέρον.

9. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Μπορείτε να ασκήσετε όλα τα ανωτέρω δικαιώματά σας, είτε ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αναφορικά με την άσκηση κάποιων εκ των δικαιωμάτων σας, δύνασθαι να το πράξετε, ενημερώνοντας μας εγγράφως στην κάτωθι διεύθυνση: info@nioa.gr και εμείς οφείλουμε να σας απαντήσουμε εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας π.χ. δίνοντας αντίγραφο του ιατρικού σας φακέλου είτε απορρίπτοντας το αίτημα σας αιτιολογημένα. Εάν καθυστερήσουμε θα σας εξηγήσουμε τους λόγους της καθυστέρησης. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να σας απαντήσουμε θετικά ή αρνητικά εντός τριών (3) μηνών από το αίτημα σας.

10. Επιφύλαξη

Το ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ φέρει όλες τις νόμιμες άδειες λειτουργίας και τις κατά νόμου αστικές και ποινικές ευθύνες για παράβαση των ως άνω διατάξεων.

Η παρούσα δήλωση ενημέρωσης είναι συνοπτική. Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση.

Με απόλυτο σεβασμό προς τον ασθενή και τον φροντιστή του

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ