Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Έρευνα

Η έρευνα αποτελεί μία από τις βασικές δραστηριότητες του NIA, εν σειρά με την αποστολή μας να είμαστε δύναμη θετικής αλλαγής για την υγεία του εγκεφάλου, εξετάζοντας ερευνητικά καινότομες διαγνωστικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις. Μέσω των ερευνητικών μας προγραμμάτων αναπτύσσουμε νέα πρωτόκολλα που παρέχουν έγκαιρη και ακριβέστερη διάγνωση για σύνθετες νευρολογικές διαταραχές, διερευνούμε νέες θεραπευτικές οδούς που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ασθενών και των φροντιστών τους μέσω κλινικών μελετών, και βοηθάμε στην καλύτερη κατανόηση της εγκεφαλικής λειτουργίας. Τα προγράμματά μας διεξάγονται σύμφωνα με τις αρχές δεοντολογίας της ιατρικής έρευνας, και υποστηρίζονται από ανεξάρτητες ερευνητικές χρηματοδοτήσεις προς το ΝΙΑ, καθώς και μέσω μέσω συνεργατικών πολυεθνικών προγραμμάτων.

Ηθική της Ιατρικής Έρευνας

Αποτελεσματική και ποιοτική έρευνα επιτυγχάνεται καλύτερα όταν ακολουθούνται οι ηθικές αρχές της αυτονομίας του ασθενούς, της δικαιοσύνης, του ωφελείν, και του μη-βλάπτειν με σεβασμό και ασφάλεια, παράλληλα, στα προσωπικά δεδομένα των εθελοντών. Για το λόγο αυτό, όλα τα ερευνητικά προγράμματα που επιδιώκονται στο ΝΙΑ αξιολογούνται αρχικά από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας. Εν τέλει, η συμμετοχή στην έρευνα είναι πάντα προσωπική επιλογή του κάθε ανθρώπου σύμφωνα με τις προτεραιότητες και επιθυμίες του.​

Έρευνα στο ΝΙΑ

Η Κλινική Έρευνα στο ΝΙΑ διαχωρίζεται σε έρευνα παρατήρησης και σε κλινικές μελέτες. Κατά την έρευνα παρατήρησης, οι συμμετέχοντες εκτιμώνται για βιολογικές και συμπεριφορικές μεταβλητές που σχετίζονται με την ποιότητα της ζωής, όπως μεταβλητές νόησης, συμπεριφοράς, κίνησης, βιολογικών υγρών (π.χ., αίμα ή εγκεφαλονωτιαίο υγρό), και, γενικά, φυσιολογίας του σώματος. Οι συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών αυτών και κλινικο-κοινωνικών αποτελεσμάτων μας κατευθύνουν για τη λήψη μελλοντικών ιατρικών αποφάσεων. Κατά την έρευνα στο πλαίσιο κλινικών μελετών, οι εθελοντές λαμβάνουν μία ή περισσότερες θεραπείες, φαρμακολογικές ή μη (π.χ., ψυχοθεραπεία, θεραπεία ιατρικού μηχανήματος), και τα αποτελέσματα και παρενέργειες της εκάστοτε παρέμβασης εξετάζονται ως προς σχετικές μεταβλητές οι οποίες έχουν πρωτύτερα ορισθεί ως σημαντικές μέσα από μελέτες παρατήρησης.

Ενεργά Ερευνητικά Προγράμματα

The purpose of the MES-CoBraD study is to collect and analyze real-world data (RWD) from daily practice in order to improve early diagnosis, prognosis, and identify optimal therapies for patients with Complex Brain Disorders (CoBraD), such as neurocognitive, epilepsy, and sleep disorders.

Through the MES-CoBraD, new multidisciplinary clinical protocols of precision medicine are implemented, and collected RWD are analyzed with the use of Advanced Analytics and Artificial Intelligence (AI), towards improving the quality of life of patients, their caregivers, and society at large.

The study has been funded by the European Union (Horizon2020 Research & Innovation Action Grant Agreement ID: 965422) and implemented between April 1st 2021 and March 31st 2024.

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/results/NCT05171725?view=results

For more information e-mail at: info@nioa.gr or call at 210-72-17-457.

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσει αν ο Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός (Transcranial Magnetic Stimulation – TMS) μπορεί να καθυστερήσει τις δυσκολίες στον λόγο σε ασθενείς με Πρωτοπαθή Προϊούσα Αφασία (Primary Progressive Aphasia – PPA), τόσο ως μονοθεραπεία, αλλά και συνδυαστικά με τη λογοθεραπεία.

Οι ασθενείς με PPA που συμμετέχουν στη μελέτη εκτιμώνται από ειδικούς ως προς το ιστορικό των συμπτωμάτων τους και αξιολογούνται ως προς τις γλωσσικές τους ικανότητες. Εν συνεχεία, καλούνται να ολοκληρώσουν ερευνητικό θεραπευτικό πρωτόκολλο κατά το οποίο συνδυάζονται TMS νευροερεθισμός και λογοθεραπεία, ενώ, μετά από τις θεραπείες, επαναξιολογούνται οι γλωσσικές τους ικανότητες. Στο τέλος της μελέτης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν και κατά πόσο ωφελήθηκαν από το πρωτόκολλο, και θα έχουν, παράλληλα, συνεισφέρει στην εκτίμηση νέων θεραπειών που πιθανόν να βοηθούν ασθενείς με PPA στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Στο τέλος της μελέτης, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν εάν και κατά πόσο ωφελήθηκαν από το πρωτόκολλο, και θα έχουν, παράλληλα, συνεισφέρει στην εκτίμηση νέων θεραπειών που πιθανόν να βοηθούν ασθενείς με PPA στην Ελλάδα και παγκοσμίως.

Κριτήρια συμμετοχής στη μελέτη ικανοποιούν ασθενείς με PPA που συμμετέχουν σε κλινική θεραπεία με λογοθεραπευτή, ενώ η παρέμβαση με διακρανιακό μαγνητικό ερεθισμό χρηματοδοτείται από το Νευρολογικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες, στείλτε email στο info@nioa.gr ή καλέστε στο 210-72-17-457.

The purpose of the current study is to study the association of CGRP-related pathways with the development and progression of Clinicopathologically-established Parkinson’s Disease (CPPD). We partially understand PD pathophysiology and there are currently no available effective treatments. CGRP has anti-inflammatory properties and modulating CGRP-related pathways may lead to novel PD disease-modifying therapies.

We will, examine through a novel protocol the unexplored associations of CGRP and its potential related pathways with known CPPD biomarkers in blood and skin biopsies. Assessments will be exploited from the ongoing MES-CoBraD protocol, and we will pursue a longitudinal study on thoroughly examined (history, physical exam, cognitive, neurophysiological testing, biosamples, imaging) people with CPPD and matched healthy individuals. In sum, we will investigate the associations of CGRP-related biomarkers, towards improving diagnostic and prognostic precision, discovering disease-modifying interventions and identification of personalized therapies.

The study has been funded by the Alzheimer's Association (Grant Agreement ID: AACSF-22-971298) and implemented between October 1st 2022 and September 30th 2025.

https://www.alz.org/research/for_researchers/grants/funded-studies-details?FundedStudyID=932 

The purpose of the current study is to examine the association between tablet-based and wearable digital biomarkers that assess motor and cognitive function with biofluid markers of degeneration in adults with presymptomatic or early symptomatic Alzheimer’s disease. Through this study, we will be able to better understand AD pathophysiology for identifying new therapeutic targets, as well as whether digital biomarkers can be used for earlier and faster diagnosis.

During the study, participants complete a clinical and cognitive examination with a trained Neurologist, participate in tablet-based digital biomarker testing, and provide blood as well as cerebrospinal fluid through a lumbar puncture. Additionally, they obtain a wearable wrist device that measures activity levels and predicts sleep-wake rhythms, which the participants will keep upon the completion of the study. Assessments are performed annually for five years.

Inclusion criteria are: (1) age above 50 years old, (2) with subjective cognitive concerns or mild cognitive impairment or mild dementia, (3) caregiver availability for visits and provision of history, (4) ability to understand study requirements and provide informed consent, and (5) access to a smartphone or tablet at home to synchronize with wearable device.

The study is funded by Altoida Inc. and Eisai Inc. and implemented between July 2023 and July 2028.

Ολοκληρωμένα Ερευνητικά Προγράμματα

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να απαντήσει στο ερώτημα αν είτε η Εκπαίδευση γύρω από την Υγιεινή του Ύπνου (Sleep Health Education [SHE]) είτε η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία για την Αϋπνία (Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia [CBTi]) είναι αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση της αϋπνίας σε ασθενείς με ήπιες νοητικές διαταραχές, και, δευτερευόντως, αν καθυστερούν τη νοητική έκπτωση και βελτιώνουν τη διάθεση. Η συγκεκριμένη έρευνα θα βοηθήσει στην ανάπτυξη άλλων παρεμβάσεων χαμηλού κόστους που να είναι στοχευμένες σε ασθενείς με νοητικές διαταραχές και τις οικογένειές τους, και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει την πολιτική της υγείας και την κλινική πρακτική γύρω από την αντιμετώπιση των υπνικών διαταραχών σε ανθρώπους με νοητικές διαταραχές.

Η SHE εφαρμόζεται τακτική στην καθημερινή κλινική πρακτική, κατά την οποία οι πάροχοι υγείας ενημερώνουν τους ασθενείς πώς να οργανώσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες για υγιείς υπνικές συνήθειες. Είναι παρέμβαση χαμηλού κόστους και μπορεί να εφαρμοστεί από τους περισσότερους ανθρώπους. Το CBTi είναι θεραπεία για την αϋπνία σε ανθρώπους που δεν έχουν νοητικές διαταραχές και βασίζεται σε πολλές παραμέτρους (π.χ., τροποποιώντας δυσπροσαρμοστικές συμπεριφορές γύρω από τον ύπνο), οι οποίες είναι νοητικά απαιτητικές και για τις οποίες χρειάζονται πολλές συνεδρίες με ειδικό θεραπευτή. Την παρούσα στιγμή απουσιάζουν μελέτες ελέγχου που να μας ενημερώνουν αν οιαδήποτε από τις δύο θεραπείες μπορεί να είναι αποτελεσματική σε ανθρώπους με νοητικές διαταραχές.

Οι άνθρωποι με ήπιες νοητικές διαταραχές και συμπτώματα αϋπνίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρέχουν ιστορικές πληροφορίες για υπνικά και νοητικά συμπτώματα, δεδομένα γύρω από τη λήψη φαρμάκων και παρελθόντων νόσων, και συμμετέχουν σε νευροψυχολογικές δοκιμασίες, ακτιγραφία, και πολυϋπνογραφία πριν να τυχαιοποιηθούν στη μία από τις δύο θεραπείες (SHE ή CBTi). Μετά την εκάστοτε θεραπευτική παρέμβαση, επανεκτιμώνται στο τρίμηνο μέσω ερωτηματολογίων και νευροψυχολογικού ελέγχου, και μετά από ένα έτος απαντούν ξανά σε ερωτηματολόγια, και επαναλαμβάνουν τις αρχικές δοκιμασίες, προκειμένου να εκτιμηθεί το όποιο όφελος. Αν κατά η μελέτη αποδείξει ότι οιαδήποτε από τις δύο θεραπείες είναι ωφέλιμη για τους ασθενείς, θα δοθεί η ευκαιρία σε όσους ασθενείς δεν έλαβαν τη συγκεκριμένη θεραπεία να την λάβουν με την ολοκλήρωση της μελέτης.

Η παρούσα μελέτη χρηματοδοτείται από το Alzheimer’s Association και το Global Brain Health Institute (Grant Agreement ID: GBHI_ALZ-18-543785) και εφαρμόζεται μεταξύ 1 Απρίλη 2019 και 30 Ιουνίου 2023.

https://www.alz.org/research/for_researchers/grants/funded-studies-details?FundedStudyID=932

For more information e-mail at: info@nioa.gr or call at 210-72-17-457.

The purpose of the study is to answer whether Sleep Health Education (SHE) or Cognitive Behavioral Therapy for Insomnia (CBTi-dt) can be effective in improving insomnia symptoms for people with MCI or mild dementia and secondarily delay cognitive decline and improve mood. This project will pave the way for the development of other scalable low-cost interventions that are tailored to patients with cognitive decline and their families, and has the potential to influence policy and clinical practice around the treatment of sleep disorders in neurocognitive disorders.

SHE is implemented regularly in clinical practice, where clinicians educate patients on how to best structure daily activities around healthy sleep habits. It is low cost and can be easily comprehended by the majority of people. CBTi-dt is an established treatment for insomnia in cognitively healthy older adults that relies on multiple components (e.g., reconstructing maladaptive beliefs about sleep, behavioral modification) that are cognitively taxing to a person and require several encounters. Controlled trials are lacking in establishing whether either treatment intervention can be effective in people with neurocognitive disorders.

People with mild cognitive impairment or mild dementia with insomnia symptoms who participate in the project provide historical information on sleep and cognitive symptoms, as well as medications and past medical history, and undergo detailed neuropsychological testing, actigraphy, and polysomnography prior to being randomized in one of two treatment groups (SHE vs. CBTi-dt). After participating in SHE or CBTi-dt interventions, they are re-evaluated at three months through questionnaires and neuropsychological testing, and then at a year’s time through questionnaires, neuropsychological testing, actigraphy and polysomnography. If the study reveals that either of the two treatments were helpful to people, the people who did not receive the specific treatment will be given the option to receive it upon completion of the study.

This study has been funded by the Alzheimer’s Association and the Global Brain Health Institute (Grant Agreement ID: GBHI ALZ UK-19-588605) and implemented between January 1st 2019 and June 30th 2023.

https://www.alz.org/research/for_researchers/grants/funded-studies-details?FundedStudyID=932

For more information e-mail at: info@nioa.gr or call at 210-72-17-457.

Συμμετοχή στην Έρευνα
Συνεργασία στην Έρευνα